Sunday, March 31, 2013

Lời tuyên bố của các Công dân Tự Do: chúng ta là Tự DoChúng ta là Đoàn Văn Vươn
Tự do cho Đoàn Văn Vươn là Tự do cho chúng ta.Thánh lễ Công Lý & Hòa Bình nhà thờ Kỳ Đồng 31/3/2013


No comments: